SPRAWY HODOWLANE - ZKwP w Raciborzu

PHONE:32/4155944
PHONE:32/4155944
O/RACIBORZ
ZKwP
Przejdź do treści
Oddziałowa Komisja Hodowlana
Przewodniczący - Aleksandra Główka
Wiceprzewodniczący - Maria Han
Sekretarz - Agata Hajda
Członek - Małgorzata Główka
Członek - Agnieszka Ekiert
INFORMACJE
Zgłoszenie miotu w formie pisemnej wymagane w terminie 14 dni od daty urodzenia szczeniąt.
Przegląd miotu przeprowadzany jest w hodowli, w takim przypadku hodowca opłaca  koszty dojazdu do hodowli  liczone od siedziby Oddziału. Hodowca może również przewieźć komisję własnym środkiem transportu. W wyjątkowych przypadkach odbiór miotu może być przeprowadzony w siedzibie Oddziału tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem sekcji. W nowo zarejestrowanych hodowlach pierwszy przegląd miotu jest przeprowadzany  w  siedzibie hodowli. W przypadku odbioru miotu w Oddziale  należy okazać sukę - matkę szczeniąt.
Szczenięta muszą być znakowane mikroczipem, zaszczepione, odrobaczone i posiadać książeczkę zdrowia.
Na przegląd miotu prosimy się umawiać dwa tygodnie wcześniej. Odbiór miotu w wieku 6-12 tygodni szczeniąt.  Prosimy o odbiór w biurze  odpowiedniego formularza znakowania szczeniąt, który musi być podpisany przez lekarza wykonującego znakowanie mikroczipem (dostępny również na naszej stronie do druku)  i  Karty miotu.

Wszystkim hodowcom przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Hodowli Psów Rasowych osobami uprawnionymi do wpisu w rodowodzie adnotacji „SUKA HODOWLANA” oraz „REPRODUKTOR” są wyłącznie :
KIEROWNIK SEKCJI ,  PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁOWEJ KOMISJI HODOWLANEJ lub osoba upoważniona przez OKH.
Warunkiem uzyskania wyżej wymienionego wpisu jest spełnienie zatwierdzonych przez Zarząd Główny wymogów.
Właściciel REPRODUKTORA ma obowiązek bezpośrednio po kryciu potwierdzić Hodowcy ten fakt w Karcie Krycia, otrzymany odcinek Karty Krycia złożyć w swoim oddziale macierzystym w ciągu 14 dni.


INFORMACJE DLA HODOWCÓW I WŁAŚCICIELI REPRODUKTORÓW:
1)      Osoby chętne by pełne informacje o ich hodowli lub reproduktorze znalazły się na stronie naszego oddziału proszone są o przesyłanie informacji na adres Biura Oddziału
(dopisek WWW- HODOWLE/REPRODUKTORY) lub też o przekazanie ich  kierownikowi swojej sekcji.
Warunkiem umieszczenia w wykazie, hodowli zarejestrowanej w naszym oddziale, jest opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący.Po weryfikacji dane będą opublikowane na stronie.
2)      Hodowcom przypominamy o naszych wystawach i preferencjach zgłoszeniowych dla naszych członków.
3)      Kontakt z kierownikami sekcji poprzez Biuro Oddziału .


Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
- dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023
- dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023
Druki do pobrania:
1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA (plik PDF) >
2. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA - PRZYKŁAD (plik PDF) >
3. Zlecenie badania DNA psów (plik PDF) >
4. Zlecenie badania DNA psów - PRZYKŁAD (plik PDF) >
5. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA (plik PDF) >
INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:
1. Właściciel psa/suki pobiera i wypełnia dwa druki (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa/suki opłaca badania na wskazany rachunek bankowy (patrz - Instrukcja dla właściciela)
3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa/suki na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa/suki.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa/suki.

Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB znajduje się: INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ DNA U PSÓW
Strona w budwie...
Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Głubczycka 25-27/1a  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 621050 1328 1000 0022 4267 4410
Napisz do nas email biuro@zkwp-raciborz.pl

Wróć do spisu treści